Aansluiten op CORV via de cloud

14 september 2017

Aansluiten op de CORV via eGem is nu mogelijk.

Wat is CORV

In het nieuwe jeugdstelsel krijgen gemeenten en justitiële organisaties verschillende verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij geldt één gezamenlijke opgave: het tegengaan van recidive en het bevorderen van een veilige omgeving voor jeugdigen om te kunnen opgroeien. Efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen is daarbij cruciaal. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen, waaronder gemeenten. De aansluiting op en het gebruik van de CORV is verplicht gesteld in de nieuwe Jeugdwet.

• De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt.
• De berichtenuitwisseling zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitiële partijen en het gemeentelijke domein.
• Justitieel domein: de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken.
• Gemeentelijk domein: de gemeenten zelf, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK), de gecertificeerde instellingen en eventuele gemandateerden.
• Het gaat in die keten specifiek om de informatie die voor partijen noodzakelijk is in het kader van regie en uitvoering, o.a. in het kader van jeugdreclassering en jeugdbescherming. Het betreft daadwerkelijke opdrachten waarbij actie wordt verwacht van de ontvangende partij.
• De berichten worden gestandaardiseerd, geüniformeerd en beveiligd uitgewisseld tussen alle aangesloten partijen. Voor elk type bericht wordt één standaard vastgesteld, ten aanzien van inhoud en kwaliteit.
• De digitale berichtuitwisseling is veilig en snel, met gegarandeerde aflevering.

Digikoppeling (ebMS)

Voor het correct uitwisselen van berichten tussen uw informatiesystemen en tussen organisaties binnen de overheid is de Digikoppeling standaard opgesteld. De Digikoppeling is een set van standaarden, procedures en afspraken om gegarandeerde berichtenuitwisseling met Landelijk Voorzieningen mogelijk te maken. Dit betreft zowel de levering van informatie naar de Landelijke Voorzieningen als ook de meldingen terug van de Landelijke Voorzieningen naar de desbetreffende organisatie. CORV maakt gebruik van Digikoppeling. Om eenvoudig en snel aan te sluiten hebben wij voor overheden het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling ontwikkeld.

Centraal Aansluitpunt Digikoppeling

Het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling is gebaseerd op het echte Cloud gedachtegoed: schaalbaar, betrouwbaar, en u betaalt alleen voor het daadwerkelijke verbruik. Het aansluitpunt is zeer krachtig door standaardisatie en heeft gemeenschappelijk schaalvoordeel. Omdat het Aansluitpunt gebruik maakt van de laatste bewezen technologieën en veiligheidsmaatregelen, kan hij zowel horizontaal als verticaal met uw organisatie meegroeien. Het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling wordt volledig door eGem beheerd en onderhouden, zowel de infrastructuur als de software componenten. Hierdoor kunnen uw medewerkers zich concentreren op de bedrijfsdoelstellingen, dalen operationele kosten en stijgen de prestaties en innovaties.

Nu aansluiten

Interesse om voordelig en snel aan te sluiten? Neem dan contact met ons op.