De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: www.egem.nl en op door eGem verzonden e-mail.

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan eGem niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. eGem is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van aan eGem gelieerde rechtspersonen.

Intellectuele eigendomsrechten

De internetsite is eigendom van eGem. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan eGem of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eGem mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met het gebruik van de website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden

eGem behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de privacy-verklaring, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de internetsite ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen.

E-mail

Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten worden ontleend tenzij ze is ondertekend door een geautoriseerde medewerker van eGem. De informatie in de e-mail is vertrouwelijk en zou wettelijk beschermd kunnen zijn, en is slechts bestemd voor de ontvanger. Indien je niet de bedoelde ontvanger bent is enige vorm van openbaring, herdruk, verspreiding of elke andere actie in overeenstemming hiermee ongeoorloofd en zou dit onwettig kunnen zijn. Verwittigt alstublieft de verzender van de e-mail onmiddellijk indien je niet de bedoelde ontvanger bent.

Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten met eGem zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.