Woningcorporaties sluiten aan op Digipoort

28 januari 2019

Aedes vereniging van woningcorporaties, het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw ondertekenden eind 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Doel van dit convenant is de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie te verbeteren. Met als resultaat een betere sturing, besluitvorming en verantwoording.

10% minder gegevensuitvraag

De partijen spraken af dat de sector aansluit bij Standard Business Reporting (SBR) en stapsgewijs in vijf jaar toewerkt naar het volledig geautomatiseerd uitwisselen van informatie. Door het afstemmen van nut en noodzaak van de informatie die voor de prognose (dPi) en verantwoording (dVi) wordt opgevraagd, willen de vier partijen de gegevensuitvraag de komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar verminderen.

Verplichtingen

Corporaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks prognose- en verantwoordingsgegevens aan te leveren bij Aw, BZK en WSW. De hoeveelheid en complexiteit van de aan te leveren gegevens zorgt ervoor dat corporaties veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen ervan. De invoer via het CorpoData systeem levert bovendien problemen op. De standaardisatie via SBR en een nieuwe wijze van informatie-uitwisseling, zorgen ervoor dat corporaties hun administraties beter kunnen inrichten en gegevens efficiënter kunnen aanleveren.

Gefaseerde invoering

De aansluiting op SBR en de overgang naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie gaat stapsgewijs. Hierdoor hebben corporaties, softwareleveranciers en accountants de tijd zich voor te bereiden. Vanaf het najaar van 2018 vervangt een nieuw portaal voor de handmatige invoer van gegevens, het huidige CorpoData systeem. Vanaf 2020 kunnen corporaties, die er klaar voor zijn, gegevens system-to-system aanleveren.

Standard Business Reporting (SBR)

SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’ ofwel in het Nederlands ‘Standaard Bedrijfsrapportages. Dit is de (inter)nationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages richting de overheid. SBR stelt de corporaties in staat om gegevens in hun administratie te standaardiseren en te verbeteren op basis van eenduidige definities (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van gegevens makkelijker en maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk.

Informatie

Meer informatie over aansluiten op Digipoort via eGem treft u hier aan. Over SBR wonen treft u hier meer informatie. Een overzicht van de informatie-uitwisseling corporatiesector:

Informatie-uitwisseling woningcorporaties via SBR en Digipoort