NEN NTA 7516: “Veilige e-mail in de zorg”

3 mei 2019

In de afgelopen zes maanden heeft Enovation met de oplossing ZorgMail Secure e-mail mee gewerkt aan de totstandkoming van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 7516 ‘Veilige e-mail in de zorg’. Dit als onderdeel van het VWS-project ‘Veilige mail’. NTA 7516 vormt een aanvulling op NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513, die voor het verwerken van persoonlijke gezondheidsinformatie in brede zin al gelden. In NTA 7516 zijn voorwaarden – normatieve en informatieve eisen – voor veilige e-mail, via de uitwisseling van ad hoc berichten met persoonlijke gezondheidsinformatie, functioneel beschreven. De doelgroep voor deze NTA zijn zowel zorgaanbieders als leveranciers en bovendien worden er aanbevelingen gedaan voor burgers.

Het uiteindelijke doel is dat e-mail uitwisseling tussen professionals onderling en tussen professionals en personen veilig en gebruiksvriendelijk plaatsvindt en dat e-mails tussen oplossingen van verschillende leveranciers kunnen worden uitgewisseld. Wat dit laatste betreft is een periode voorzien met een doorlooptijd van een jaar na het publiceren van de functionele eisen en de handreiking voor de technische eisen waarvoor nog een traject loopt bij VWS. In een volgende versie van NTA 7516 kunnen specifieke eisen voor chatapplicaties worden bepaald. In de maand april doorloopt NTA 7516 diverse goedkeuringstrajecten en wordt verwacht dat de definitieve versie uiterlijk 15 mei breed beschikbaar wordt gesteld via de NEN-website.

Kijk voor meer informatie op www.nen.nl