Voor WvGGZ koppelt iSamenlevingszaken met ZorgMail

11 oktober 2019

iSamenleving is een frontoffice applicatie geleverd door PinkRoccade Local Government die door gemeenten kan worden gebruikt om informatie over een burger vanuit verschillende beleidsvelden bij elkaar te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning van burgers bij vragen over zorg, financiën, wonen en werk. Deze informatie komt niet alleen van de gemeente, maar ook van consultenten, hulpverleners en in een aantal gevallen ook van de burger zelf.

In iSamenleving wordt de informatie van een specifieke casus van een burger overzichtelijk in een dashboard gepresenteerd en kunnen direct de nodige acties worden bepaald en afspraken in gang worden gezet. De applicatie wordt gebruikt voor onderlinge informatie-uitwisseling tussen sociale teams in gemeenten en in het contact met haar inwoners. Medewerkers van de sociale teams kunnen op deze manier altijd en overal dossiers inzien en bijwerken.

Een belangrijk onderdeel van iSamenleving is het kunnen vastleggen en opvolgen van meldingen in de Signalen en meldingen app. Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over de geestelijke gezondheid van een burger. Vanuit deze melding kan een casus gestart worden voor het uitvoeren en documenteren van het Verkennend onderzoek. Binnen de casus worden de betrokken partijen gekoppeld en krijgen deze toegang tot de casus.

Betrokkenen worden vervolgens via e-mail geïnformeerd over de voortgang en de uitkomsten van dit onderzoek. Tot op heden verliep dat met reguliere mail via de mailserver van de gemeente. Nu is de e-mailmodule van iSamenleving gekoppeld aan ZorgMail Safe Relay, zodat de vertrouwelijke gegevens veilig kunnen worden gemaild. Bij Gemeente Lingewaard is deze koppeling inmiddels in gebruik genomen.

In het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) die ingaat op 1 januari 2020, waarbij veel taken die uit de Wvggz komen kunnen worden afgehandeld in iSamenleving, is dit een belangrijke stap voor het veilig én zo gemakkelijk mogelijk informatie kunnen uitwisselen met ketenpartners en betrokkenen.

Bron: ENOVATION