NTA-interoperabiliteit voor de Wvggz-ketenpartners

2 december 2019

Op 1 januari 2020 gaan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in. De opvolger van de huidige Wet Bijzondere opnemingen in de psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De Wvggz regelt wanneer iemand verplicht kan worden zorg te ondergaan. Dat kan als iemand door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen. In de oude wet stond een gedwongen opname centraal, de Wvggz maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Gedwongen opname blijft ook mogelijk. De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg: een zorgmachtiging via de rechter en een crisismaatregel via de burgemeester.

 

Veilige mail use cases in de Wvggz

De werkprocessen van de Wvggz worden ondersteund door diverse informatiesystemen. Naast de systemen zelf is ook het uitwisselen van informatie tussen de systemen van belang. Hierbij is digitale uitwisseling een belangrijk uitgangspunt. Waar mogelijk vindt deze communicatie plaats via systeemkoppelingen en anders via Veilige mail.

Use cases voor Veilige mail kunnen onder meer zijn:
– Als een deel van de informatievoorziening vanuit informatiesystemen uitvalt;
– Als een ketenpartner (nog) geen beschikking heeft over een systeemkoppeling;
– Voor het stellen van ad-hoc vragen die niet kunnen worden uitgewisseld via een systeemkoppeling;
– Communicatie rondom zorgmachtigingen tussen gemeenten en GGZ-aanbieders;
– Communicatie rondom zorgmachtigingen tussen gemeenten en het OM;
– Communicatie met een burger over een melding in het kader van een verkennend onderzoek.

Veilige mail oplossingen voor de Wvggz

Voor Veilige mail oplossingen in het kader van de Wvggz is afgesproken dat leveranciers die hieraan deelnemen het onderdeel interoperabiliteit uit NTA 7516 conform de Wvggz-afspraken hebben ingeregeld. Enovation is met haar ZorgMail Secure e-mail propositie een van de koplopers ten behoeve van de Wvggz. Ketenpartners in de Wvggz worden vanuit onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), GGZ Nederland en het Ketenbureau Wvggz (ingesteld door VWS en JenV) verzocht om te kiezen voor een oplossing die aan deze eisen voldoet. ZorgMail Secure e-mail heeft een sterke footprint onder de ketenpartners die actief zijn in de Wvggz.

 

Vervolgstappen

Door VWS, het Ketenbureau Wvggz en de betrokken leveranciers van Veilige mail wordt nauw samengewerkt op allerlei vlakken, waaronder de totstandkoming van interoperabiliteit, een Connectathon in december en over de boodschap naar de ketenpartners. Enovation zal, zodra alle informatie beschikbaar is, een schrijven uitsturen naar alle ZorgMail Secure e-mail klanten actief in het Wvggz-werkveld, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2020.

 

Bron: Enovation