Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV)

26 oktober 2021

De Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) is een voorziening waarmee ketenpartners gezamenlijke informatie delen over de vreemdelingen. De BVV is het centrale informatiesysteem in de vreemdelingenketen waarin alle basisgegevens van vreemdelingen in Nederland zijn opgeslagen. De BVV ondersteunt de ketenpartners bij de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000. De gegevens worden uitgewisseld met behulp van standaard XML-berichten. Voor de fysieke afhandeling van deze berichten is de BVV voorzien van een berichtenmakelaar. Ook de ketenpartners beschikken over een dergelijke voorziening. De BVV kent geen directe gebruikers. De ketenpartners maken gebruik van hun eigen procesondersteunende systemen die via XML-berichtenverkeer in verbinding staan met de BVV. De BVV geeft het vreemdelingnummer (v-nummer) uit. Het v-nummer wordt ketenbreed gebruikt.

 

Meer toegangsmogelijkheden

De Basis Voorziening Vreemdelingen was tot voor kort uitsluitend via Gemnet beschikbaar. GR de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Voor deze vijf gemeenten verzorgt de GR alles op gebied van ICT en Personeel en Organisatie. Dit doet de GR voor de ruim 100.000 inwoners. De BVV vormt een belangrijke voorziening voor wat betreft de vreemdelingen in de gemeenten. Op 4 oktober 2021 is het gelukt om buiten Gemnet om gebruik te kunnen maken van de BVV. Dat is goed nieuws voor alle gemeenten. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met eGem.

 

E-herkenning

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) treft tevens voorbereidingen om de Gemnet koppeling om te zetten naar een koppeling via diginetwerk met gebruik van e-herkenning. De overgang naar de nieuwe situatie wordt voorzien in de eerste helft van 2022. Gemeenten zullen gebruik moeten gaan maken van de dienst inkijkmodule BVV die via diginetwerk met e-herkenning aangeboden gaat worden. Dit betekent een veilige en toekomstbestendige toegang voor gebruikers die daartoe geautoriseerd zijn. In de aanloop naar deze nieuwe situatie is er voor gemeenten die nu al geen gebruik meer (wensen te) maken van de huidige Gemnet-koppeling een alternatief beschikbaar. Het alternatief waar GR de Bevelanden nu met succes gebruik van maakt.

 

Update 12 september 2022 vanuit Ministerie:

“De inkijkapplicatie is inmiddels aangepast voor gebruik met e-herkenning en geplaatst op Justitienet in de acceptatieomgeving. Maar de voorziening kan nog niet via Diginetwerk worden benaderd omdat deze nog moet worden opgenomen in de federatieve service van Justid. Vervolgens moeten we gaan testen of de voorziening benaderbaar is en werkt. Daarna kunnen de gemeenten gaan testen.”

 

Update 22 december 2022 vanuit Ministerie:

“BVV-inkijkmodule gaat eerste kwartaal 2023 over naar diginetwerk. De afdeling Burgerzaken van veel gemeenten maakt gebruik van de inkijkmodule op de Basisvoorziening Vreemdelingen ter ondersteuning van de vaststelling van de identiteit van vreemdelingen. Dit gebeurt via de Gemnet-koppeling die beheerd wordt door KPN Lokale Overheid. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) treft al geruime tijd voorbereidingen om deze koppeling om te zetten naar een koppeling via diginetwerk met gebruik van e-herkenning. Hierover zijn begin en eind 2022 nieuwsberichten verschenen. De overgang naar de nieuwe situatie is inmiddels in testfase. Verwachting is dat de productiegang in het eerste kwartaal van 2023 zal plaatsvinden.

Stand van zaken project. De versie van de inkijkmodule die geschikt is voor diginetwerk is benaderbaar met e-herkenning op de acceptatieomgeving. Momenteel wordt de functionaliteit getest. Als deze akkoord worden bevonden dan wordt de productieversie klaargezet en, na het uitvoeren van een testtraject, vrijgegeven voor gebruik door de gemeenten.

Wat betekent dit voor gemeenten. Gemeenten zullen gebruik moeten gaan maken van de dienst inkijkmodule BVV die via diginetwerk met e-herkenning aangeboden gaat worden. Dit betekent een veilige en toekomstbestendige toegang voor gebruikers die daartoe geautoriseerd zijn. Om dit te kunnen doen dienen gebruikers te beschikken over een e-herkenningsmiddel van niveau 3. Concreet betekent dit het volgende:

  • Vraag voor uw medewerkers burgerzaken e-herkenning niveau 3 aan voor de dienst BVV Inkijk
  • Volg de nadere berichtgeving over het beschikbaar komen van de productie-omgeving via diginetwerk en het daar te gebruiken netwerkadres.

Inmiddels is duidelijk dat de huidige Gemnet-koppeling tot eind maart 2023 beschikbaar blijft.

Update 10 januari 2023 vanuit Ministerie:

Het is nog niet gelukt om de dienst volledig te testen. Het advies aan gemeenten is te wachten met aanvragen van E-herkenningsmiddelen totdat de testen geslaagd zijn en definitieve informatie bekend is gemaakt.

De afdeling Burgerzaken van veel gemeenten maakt gebruik van de inkijkmodule op de Basisvoorziening Vreemdelingen ter ondersteuning van de vaststelling van de identiteit van vreemdelingen. Binnenkort komt de koppeling via diginetwerk met gebruik van e-herkenning in productie beschikbaar. Hierover is in de afgelopen periode een aantal nieuwsberichten verschenen.

Stand van zaken project
In het vorige nieuwsbericht is gemeld dat er een klein technisch probleem optrad in de productiekoppeling. Dit technisch probleem is helaas nog niet opgelost. Daarnaast dient de applicatie aangepast te worden om de autorisatie beter vorm te geven. Deze beide zaken geven aanleiding tot vertraging.

Wat betekent dit voor gemeenten
De huidige koppeling via Gemnet blijft langer in de lucht. In verband met de vertraging is afgesproken dat deze koppeling nog minimaal tot 1 juli 2023 blijft bestaan. Zodra duidelijk is wanneer de koppeling via diginetwerk daadwerkelijk actief wordt in productie wordt dit via een volgend nieuwsbericht bekend gemaakt. Dit geldt ook voor nadere informatie over de planning in de komende periode.