Woningcorporaties sluiten aan op Digipoort

Aedes vereniging van woningcorporaties, het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw ondertekenden eind 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Doel van dit convenant is de uitwisseling van informatie en de kwaliteit van de informatie te verbeteren. Met als resultaat een betere sturing, besluitvorming en verantwoording.

10% minder gegevensuitvraag

De partijen spraken af dat de sector aansluit bij Standard Business Reporting (SBR) en stapsgewijs in vijf jaar toewerkt naar het volledig geautomatiseerd uitwisselen van informatie. Door het afstemmen van nut en noodzaak van de informatie die voor de prognose (dPi) en verantwoording (dVi) wordt opgevraagd, willen de vier partijen de gegevensuitvraag de komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar verminderen.

Verplichtingen

Corporaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks prognose- en verantwoordingsgegevens aan te leveren bij Aw, BZK en WSW. De hoeveelheid en complexiteit van de aan te leveren gegevens zorgt ervoor dat corporaties veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen ervan. De invoer via het CorpoData systeem levert bovendien problemen op. De standaardisatie via SBR en een nieuwe wijze van informatie-uitwisseling, zorgen ervoor dat corporaties hun administraties beter kunnen inrichten en gegevens efficiënter kunnen aanleveren.

Gefaseerde invoering

De aansluiting op SBR en de overgang naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie gaat stapsgewijs. Hierdoor hebben corporaties, softwareleveranciers en accountants de tijd zich voor te bereiden. Vanaf het najaar van 2018 vervangt een nieuw portaal voor de handmatige invoer van gegevens, het huidige CorpoData systeem. Vanaf 2020 kunnen corporaties, die er klaar voor zijn, gegevens system-to-system aanleveren.

Standard Business Reporting (SBR)

SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’ ofwel in het Nederlands ‘Standaard Bedrijfsrapportages. Dit is de (inter)nationale standaard voor bedrijfsmatige rapportages richting de overheid. SBR stelt de corporaties in staat om gegevens in hun administratie te standaardiseren en te verbeteren op basis van eenduidige definities (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van gegevens makkelijker en maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk.

Informatie

Meer informatie over aansluiten op Digipoort via eGem treft u hier aan. Over SBR wonen treft u hier meer informatie. Een overzicht van de informatie-uitwisseling corporatiesector:

Informatie-uitwisseling woningcorporaties via SBR en Digipoort

eGem scoort hoog in Marktscan Digikoppeling 2019

Elk jaar voert Logius en VNG Realisatie een marktscan Digikoppeling uit naar het aanbod van leveranciers. Zo ook voor 2019. Op de marktscan hebben negen leveranciers een aanbod uitgebracht. Zij deden in totaal twaalf aanbiedingen; vier lokale oplossingen en acht SaaS-oplossingen. eGem deed mee en scoorde wederom hoog in de beoordeling.

 

Aantrekkelijke tarieven

Wat onmiddellijk opvalt is dat eGem ten opzichte van de andere leveranciers zeer aantrekkelijke tarieven hanteert. eGem hanteert eenduidige en heldere kosten voor de zogenaamde Digikoppeling adapter en de verschillende berichtstromen. De Total Cost of Ownership (TCO) van de adapter is één van de laagste van alle leveranciers. Er zijn daarnaast geen kosten voor licenties, beheer of verplichte opleidingen. Ook is er geen verplichting voor de aanschaf of het hebben van andere software. Met alleen een Digikoppeling adapter zijn overheden er echter nog niet. Uiteindelijk gaat het ook om het inrichten en beheren van de informatiestromen naar de landelijke Basisregistraties en Voorzieningen. In de marktscan is eGem eenduidig en transparant over de tarieven per in te richten berichtenstroom. De eenmalige kosten van de eerste berichtenstroom vervallen zelfs.

 

Aantal tevreden klanten groeit

De klanten die door eGem inmiddels zijn aangesloten zijn zeer tevreden. Ook hierin zijn we transparant. De software waarop ons platform Digikoppeling is gebouwd kent daarnaast vele referenties. Zowel centrale overheden als lokale overheden maken sinds geruime tijd gebruik van deze software. Maar liefst 655 organisaties. Op verzoek verstrekken wij dan ook graag namen, emailadressen en telefoonnummers van de huidige gebruikers. De gemeente Oost Gelre was onze allereerste gemeente voor Digikoppeling. Leon Trienes van de Gemeente Oost Gelre in onze blog: “Wij hebben  drie offertes opgevraagd. eGem kwam daar gewoon als beste uit de verf. Niet alleen qua koppelingsmogelijkheden, maar ook qua kosten. De verschillen waren aanzienlijk.”

 

De volledige marktscan is hier op de website van Logius te lezen en te downloaden. Meer info over eGem Digikoppeling.

 

Terugmelden op de BRP via Digimelding

Vanaf 1 februari 2019 vindt terugmelden op de Basisregistratie Personen (BRP) plaats via Digimelding. Digimeldingfunctionaliteit, bijvoorbeeld het meesturen van bijlagen met een terugmelding, is na het aansluiten op Digimelding voor afnemers van de BRP beschikbaar. Vanaf 1 februari 2019 kunnen afnemers alleen nog maar via Digimelding aansluiten op de TMV 2.0 om hun terugmeldingen op de BRP te doen.

 

Webinar

Om u bij te praten over deze ontwikkeling organiseren VNG Realisatie, Logius en RvIG een gezamenlijk webinar. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar over TMV2.0/Digimelding op donderdag 28 juni 2018 van 11.00 tot 12.00 uur. Het webinar is bedoeld voor alle partijen die gebruiker zijn van BRP-gegevens en terugmelden op de BRP. Vanaf 1 februari 2019 gaat terugmelden via Digimelding Portaal en/of Digimelding Webservice. Dit webinar geeft u meer informatie over de verschillende opties en het aansluitproces zelf. Hiermee kunt u een weloverwogen keuze maken.

 

Aansluiten op Digmelding Webservice via eGem Digikoppeling

Op 7 februari 2018 is het marktscan overzicht gepubliceerd van de 9 Digikoppeling leveranciers die overheden kunnen ondersteunen. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd, waaronder eGem. Aan alle door VNG Realisatie en Logius gestelde criteria voldoet eGem Digikoppeling. Met eGem Digikoppeling kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen, zoals de Digimelding Webservice. Naast tal van landelijke voorzieningen is Digikoppeling komend jaar relevant voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

 

Laagste TCO

Wat opvalt in de marktscan is dat eGem Digikoppeling de laagste TCO kent gemeten over 5 jaar van de Digikoppeling adapter van alle negen leveranciers. eGem rekent namelijk alleen eenmalige implementiekosten. Deze staan vooraf vast, zodat verrassingen achteraf worden uitgesloten. Er zijn geen kosten voor licenties, beheer of verplichte opleidingen. Ook is er geen verplichting voor de aanschaf of het hebben van andere software. Met alleen een Digikoppeling adapter zijn overheden er echter nog niet. Uiteindelijk gaat het ook om het inrichten en beheren van de informatiestromen naar de landelijke Basisregistraties en Voorzieningen. In de marktscan is eGem eenduidig en transparant over de tarieven per in te richten berichtenstroom. De eenmalige kosten van de eerste berichtenstroom vervallen zelfs.

 

Gemeenten goed op weg met aansluiten op Berichtenbox van Mijnoverheid.nl

Circa drie op de vijf gemeenten zijn momenteel aangesloten op de Berichtenbox. Gemeenten zijn daarom goed op weg met de digitalisering. Echter van alle verzonden berichten via de Berichtenbox is slechts 1,3% afkomstig van gemeenten. Met alleen aansluiten zijn we er dan ook niet. Gemeenten hebben daarom nog veel werk te verrichten met het aansluiten, maar met ook het daadwerkelijk versturen van berichten via deze digitale postbus van de overheid.

 

Veel winst te behalen voor gemeenten

Volgens een artikel van Binnenlands Bestuur worden verreweg de meeste berichten in de Berichtenbox worden verzonden door de Belastingdienst, namelijk bijna 73 procent. Gemeenten maken met 1,3 procent tot nu toe maar een klein deel uit van het totaal aan berichten. Van de door gemeenten verzonden berichten wordt maar 83 procent ook daadwerkelijk door de burger geopend, dat percentage is hoger dan bij de meeste andere aanbieders van berichten. Van de berichten van de Belastingdienst wordt bijvoorbeeld maar 34 procent geopend. De Rekenkamer brengt die cijfers naar buiten in een rapport over het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Gebruik neemt toe

Het vorige kabinet had voor zichzelf de doelstelling bedacht dat burgers en bedrijven in 2017 alle zaken met de overheid digitaal konden regelen. Dat dit niet gelukt is, wordt door de informatie in het rapport bevestigd. Een publieke organisatie kan ervoor kiezen om berichten via de Berichtenbox te versturen, maar is hiertoe niet verplicht. Het gebruik van de Berichtenbox neemt wel steeds verder toe. Er worden meer accounts geactiveerd en het aantal aanbieders van berichten stijgt.

 

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Gemeente Oost Gelre aangesloten op MijnOverheid.nl

Gemeente Oost Gelre wil graag gebruik maken van de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. De gemeente gaf daarom eind 2017 opdracht aan eGem voor het implementeren van eGem Digikoppeling. Leon Trienes, applicatiebeheerder van de Afdeling Informatiemanagement bij gemeente Oost Gelre vertelt over zijn ervaringen met deze Digikoppeling clouddienst van eGem.

 

Beste uit de verf

“Het aansluiten op de Berichtenbox stond al een tijdje op ons verlanglijstje. In 2018 moest het daarom gaan gebeuren. Wij hebben ons als eerst georiënteerd op de mogelijke Digikoppeling aanbieders. Wij deden dat aan hand van de marktscan Digikoppeling van Logius en VNG Realisatie. Deze website geeft een goed overzicht van de mogelijke aanbieders. Wij hebben vervolgens drie offertes opgevraagd. eGem kwam daar gewoon als beste uit de verf. Niet alleen qua koppelingsmogelijkheden, maar ook qua kosten. De verschillen waren aanzienlijk.

 

Goed gevoel

Omdat wij een Dimpact gemeente zijn, maken wij gebruik van de Atos e-Suite. We hebben daarom ook bij Dimpact navraag gedaan. Men bleek nog geen eGem te gebruiken. Wij hebben toen op basis van de eerste positieve indrukken een gesprek aangevraagd bij eGem. Dit gesprek gaf ons de uiteindelijke bevestiging: Voldoende koppelingsmogelijkheden tegen scherpe tarieven. En niet onbelangrijk; een goed gevoel bij de mensen van eGem. Wij hebben met een professionele partij te maken en dat is ook gebleken tijdens de implementatie.

 

Goede communicatie is de sleutel

De aan ons toegewezen projectmanager en implementatieconsultant communiceerde erg prettig. De projectmanager zat er bovenop. Vragen van ons werden snel en netjes beantwoord. Ook ontvingen wij de nodige ondersteuning bij het invullen van de documenten voor Logius. Je bent uiteraard afhankelijk van meerdere partijen in de keten. Daar gaat stiekem toch veel (doorloop)tijd in zitten. Goede communicatie is hierbij de sleutel en dat is dik in orde. Bovendien was ook de technische kennis echt goed. Ze wisten allemaal heel goed waar ze het over hadden.”

 

Digikoppeling Omgevingloket-online volgt

Hoe nu verder? Leon: vertelt: “We gaan nu de volgende koppeling realiseren: de Digikoppeling met het Omgevingsloket-Online. Hier is echt meerwaarde te realiseren. Door een aantal medewerkers wordt nu nog handmatig gegevens over geklopt. Het scheelt veel tijd en energie als wij dat kunnen digitaliseren. Wij hebben ervaren met eGem dat het realiseren van een Digikoppeling eigenlijk best meevalt in de praktijk. De transportlaag ligt er nu, de certificaten zijn geïnstalleerd en de Cloud adapter draait. Een volgende koppeling is dan nog sneller te realiseren.”

 

Net als Leon kennismaken met de mensen van eGem en met eGem Digikoppeling? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak. Wij komen graag bij u persoonlijk langs om de mogelijkheden samen met u te verkennen. Bijvoorbeeld voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Ruim 75 mio berichten via Centraal Aansluitpunt Digikoppeling

In 2017 zijn er 75 miljoen berichten verwerkt via het platform van het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling. Dit gebeurt door middel van de overheidstandaard ebMS Digikoppeling en in meerdere datacentra in Nederland. Het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling is een clouddienst. Het wordt door overheden gebruikt voor het uitwisselen van berichten van en naar Landelijke Voorzieningen.

 

Geen enkel bericht verkeerd

In de laatste twee weken van December 2017 ging het om een piekbelasting van 37 miljoen ebMS berichten op de MijnOverheid Berichtenbox. Hierbij is geen enkel bericht verkeerd verstuurd of verloren gegaan. Het feit dat dergelijke hoeveelheden berichten snel en foutloos door de gehele Digikoppeling keten worden verwerkt in zo’n korte periode, toont aan dat het digitale stelsel inmiddels volwassen en professioneel is opgezet. De bedachte standaarden werken goed.

 

Digikoppeling in de cloud

Steeds meer lokale overheden stappen daarom over naar een professionele, onafhankelijke Digikoppeling cloud dienstverlening. Men wordt daarmee meer en meer ontzorgt en kan zich beter richten op de primaire taken. Omdat er ook nog steeds gebruik wordt gemaakt van lokaal geïnstalleerde software voor een specifieke domeintaak, is er een speciale cloud connector ontwikkeld. Deze routeert veilig en robuust het berichtenverkeer van de lokale omgeving met de Landelijke Voorzieningen. Zowel via internet als ook via Diginetwerk.

 

eGem digikoppeling kent laagste TCO

Op 7 februari 2018 is het marktscan overzicht gepubliceerd van de 9 Digikoppeling leveranciers. Zij kunnen overheden ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd, waaronder eGem. Wat opvalt in de marktscan is dat eGem Digikoppeling de laagste TCO kent  van alle negen leveranciers. Lees meer.

 

Groen licht voor eGem Digikoppeling

Op 7 februari 2018 is het marktscan overzicht gepubliceerd van de 9 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd, waaronder eGem. Aan alle door VNG Realisatie en Logius gestelde criteria voldoet eGem Digikoppeling. Met eGem Digikoppeling kunnen overheden aansluiten op de Landelijke Voorzieningen. Naast tal van landelijke voorzieningen is Digikoppeling komend jaar relevant voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

 

Laagste TCO

Wat opvalt in de marktscan is dat eGem Digikoppeling de laagste TCO kent gemeten over 5 jaar van de Digikoppeling adapter van alle negen leveranciers. eGem rekent namelijk alleen eenmalige implementiekosten. Deze staan vooraf vast, zodat verrassingen achteraf worden uitgesloten. Er zijn geen kosten voor licenties, beheer of verplichte opleidingen. Ook is er geen verplichting voor de aanschaf of het hebben van andere software. Met alleen een Digikoppeling adapter zijn overheden er echter nog niet. Uiteindelijk gaat het ook om het inrichten en beheren van de informatiestromen naar de landelijke Basisregistraties en Voorzieningen. In de marktscan is eGem eenduidig en transparant over de tarieven per in te richten berichtenstroom. De eenmalige kosten van de eerste berichtenstroom vervallen zelfs.

 

Kwalitatief hoogstaand en ISO-27001 en ISO-9001

Naast de fysieke redundantie is de software volledig in clusters actief. Alle data, service calls, en logging wordt actief over meerdere locaties tegelijk weggeschreven en geraadpleegd. Wij behalen hierdoor een beschikbaarheid van ruim 99,9% gegarandeerd. Sluit u tevens op ons platform aan via Diginetwerk, dan heeft u ook op het transport van berichten een beschikbaarheid van 99,9%. Bij een gemiddelde belasting kan het platform meer dan 6 miljard berichten per jaar verwerken. Er is sprake van ISO9001 en ISO27001 certificering op de software en datacentra. Daarmee is eGem Digkoppeling ook klaar voor de AVG.

 

Open en transparant

eGem maakt 100% gebruik van de gevraagde standaarden WUS, eBMS en Grote Berichten en de gevraagde profielen. We maken daarnaast gebruik van alle STuF bericht variaties en van de Diginetwerk standaard. In onze oplossing maken wij enkel gebruik van de standaarden. En van Open source. Geen licenties, geen verplichtingen, maar vrijheid en eindeloze vernieuwing. Hiermee kunnen onze klanten zeer eenvoudig overstappen naar andere oplossingen indien dit gewenst is, maar zorgen we ook dat de gerealiseerde oplossingen direct ingezet kunnen worden voor andere partijen. Geen lock-in dus.

De volledige marktscan is hier op de website van Logius te lezen en te downloaden. Meer info over eGem Digikoppeling.